حقوق و دستمزد امین

1 –    قابلیت معرفی و نگهداری اطلاعات چند شرکت مختلف به تعداد نامحدود و مجزا.
2 –    قابلیت سازگاری با موسسات خصوصی و دولتی(قانون کار و قانون استخدام کشوری)
3 –    قابلیت تعریف حداکثر 99 موسسه مستقل از هم به ازای هر شرکت.
4 –    قابلیت تعریف کارگاه های مختلف برای یک موسسه جهت تفکیک لیست بیمه آنان.
5 –    قابلیت تعریف تاریخ اثر جهت نگهداری اطلاعات قبل و یا اعمال اطلاعات در آینده.
6 –    قابلیت تعریف مرکز هزینه به صورت درختواره تا سقف 10 رقم.
7 –    قابلیت تعریف واحدهای سازمانی و ارتباط هر شخص با آن.
8 –    قابلیت تهیه دیسک و لیست بیمه برای هر کارگاه.
9 –    قابلیت تعریف مشخصات مالیاتی برای هر موسسه.
10 –    قابلیت تهیه دیسک مالیاتی برای هر موسسه.
11 –    قابلیت تعریف ساعت مبنا در ماه جهت محاسبه دستمزد ساعتی.
12 –    قابلیت تعیین نحوه روند کردن مبالغ پرداختی و انتقال آن به ماه های بعد.
13 –    قابلیت تعریف انواع استخدام و تنظیمات اطلاعات پایه برای هر نوع استخدام.
14 –    قابلیت تعریف آیتم های حکم حقوقی، مزایای موردی، کسور موردی و مداوم به تعداد دلخواه.
15 –    قابلیت تعریف ضرایب جهت محاسبه اضافه کار، تعطیل کاری، جمعه کاری و سایر مزایای محاسبه ای.
16 –    قابلیت تعریف ضرایب جهت محاسبه غیبت، جریمه، کسر کار، تاخیر، تعجیل و سایر کسورات محاسبه ای.
17 –    قابلیت انتخاب آیتم های حکم حقوق جهت پایه محاسبه اضافه کاری، تعطیل کاری، جمعه کاری و …
18 –    قابلیت تعریف سقف درآمد معاف از مالیات  سالانه و جدول مالیاتی ماده 131.
19 –    قابلیت تعریف درصد معافیت مالیاتی منطقه ای و آزادگان.
20 –    قابلیت تعدیل معافیت حقوق و عیدی به نسبت کارکرد.
21 –    قابلیت محاسبه سالانه و ماهانه مالیات حقوق و عیدی.
22 –    قابلیت تعریف معافیت عیدی و محاسبه الباقی طبق ماده 131 و یا درصد ثابت.
23 –    قابلیت تعریف ضریب ثابت جهت تعریف مالیات حقوق.
24 –    قابلیت تعیین روش محاسبه مالیات آیتم های حکم حقوق، مزایای موردی و مزایای محاسبه ای سیستم بر اساس ماده 131 یا ضریب ثابت یا معافیت.
25 –    قابلیت تعیین معافیت مالیاتی جهت آیتم های کسوری.
26 –    قابلیت تعیین درصد معافیت مالیاتی رقم بیمه سهم کارگر.
27 –    قابلیت تعیین درصدهای محاسبه بیمه برای کارگر، کارفرماو بیکاری.
28 –    قابلیت تعیین حداکثر درآمد مشمول بیمه ماهانه.
29 –    قابلیت تعدیل حداکثر درآمد مشمول بیمه متناسب با کارکرد.
30 –    قابلیت اعمال معافیت بیمه جانبازان و آزادگان.
31 –    قابلیت تعریف سهم بازنشستگی و سهم درمانی در موسسات دولتی.
32 –    قابلیت تعیین آیتم های مشمول بیمه حکم حقوق، مزایای موردی و مزایای محاسبه ای.
33 –    قابلیت تعریف تعداد روز مرخصی سالانه و ضریب عیدی، سنوات و مبلغ بن و حداکثر عیدی سالانه جهت کنترل و محاسبه آنان.
34 –    قابلیت تعیین روش محاسبه بن، عیدی، مرخصی و سنوات در مرخصی استعلاجی و یا پرسنل ساعتی.
35 –    قابلیت تعیین مرخصی قابل انتقال به سال بعد.
36 –    قابلیت الصاق عکس پرسنل و مشاهده آنان در تمام عملیات حقوقی.
37 –    قابلیت مشاهده پرونده الکترونیکی فرد.
38 –    قابلیت تعریف مشخصات شناسنامه ای، کد ملی، شماره بیمه، بیمه تکمیلی، جنسیت و گروه خون و سایر مشخصات عمومی.
39 –    قابلیت تعریف مشخصات فیزیکی هر شخص(سایز لباس، کلاه، کفش و …).
40 –    قابلیت تعریف سایر مشخصات پرسنل مانند گواهینامه و وضعیت نظام وظیفه.
41 –    قابلیت تعریف مشخصات تحصیلی پرسنل شامل مدرک، رشته تحصیلی و محل تحصیل.
42 –    قابلیت تعریف مشخصات خانوادگی پرسنل به صورت تفصیلی.
43 –    قابلیت تعریف اطلاعات شغلی پرسنل به صورت تفصیلی.
44 –    قابلیت تعریف فیلترهای مختلف جهت تفکیک لیست حقوق ماهانه پرسنل.
45 –    قابلیت تعریف شماره حساب های متعدد برای هر شخص جهت تهیه دیسک بانک.
46 –    قابلیت تعریف اطلاعات نامه های صادره جهت تشویق و یا تنبیه پرسنل.
47 –    قابلیت تعریف سوابق کاری و تحصیلی هر پرسنل.
48 –    قابلیت تعریف سوابق دوره های آموزشی هر پرسنل.
49 –    قابلیت تعریف سوابق اول دوره پرسنل مانند سابقه بیمه و مالیات.
50 –    قابلیت محاسبه احکام حقوقی بر اساس نظام هماهنگ پرداخت.
51  –   قابلیت ثبت حکم حقوق پرسنل.
52 –    قابلیت تعریف مبالغ وام پرسنل و تعریف مبلغ ماهیانه اقساط و کسر آن به طور اتوماتیک و نمایش آن ها در فیش حقوق.
53 –    قابلیت تعریف کسر مبلغ بیمه تکمیلی یا صندوق قرض الحسنه به صورت اتوماتیک.
54 –    قابلیت ثبت کارکرد ماهیانه و سایر عوامل کارکرد.
55 –    قابلیت تعریف پرداخت ویژه ماهیانه.
56 –    قابلیت ثبت نحوه پرداخت مالیات حقوق و مشخصات ریز آن.
57 –    قابلیت محاسبه تفاوت حقوق (back pay) و تهیه فیش و لیست آن بر اساس کد پرسنلی، مرکز هزینه و سایر فیلترهای اعمال شده.
58 –    قابلیت ورود کارکرد گروهی.
59 –    قابلیت افزایش حقوق فردی و گروهی بر اساس مبلغ ثابت و درصد.
60 –    قابلیت بازخرید فردی و گروهی پرسنل.
61 –    قابلیت ورود اطلاعات اول دوره و مشاهده وضعیت و سوابق مزایای سالانه مانند بن، عیدی، مرخصی و سنوات.
62 –    قابلیت تنظیم فیش و لیست حقوق و تفاوت حقوق و نمایش آیتم های مورد نظر در آن ها.
63 –    قابلیت گزارش فیش و لیست حقوق بر اساس کد پرسنلی، مرکز، کارگاهو سایر فیلترهای اعمال شده.
64 –    قابلیت تهیه لیست و دیسکت بانکی جهت واریز حقوق.
65 –    قابلیت تعریف شابلون سند حسابداری و صدور اتوماتیک سند حسابداری حقوق و تفاوت حقوق به صورت مجزا.
66 –    قابلیت تفکیک صدور سند حسابداری حقوق و تفاوت حقوق بر اساس کد، مرکز هزینه، کارگاه، نوع قرارداد و سایر فیلترهای اعمال شده.
67 –    قابلیت قفل کردن اطلاعات ماه های قبل جهت جلوگیری از تغییر آنان و با امکان ادیت برای مدیر سیستم.
68 –    قابلیت ثبت مانده مرخصی اول دوره پرسنل و یا انتقال از دوره قبل.
69 –    قابلیت تهیه گزارشات متنوع حقوقی بر اساس نیاز کاربر.
70 –    قابلیت تهیه گزارشات متنوع پرسنلی بر اساس نیاز کاربر.
71 –    قابلت تهیه گزارشات متنوع وام ها بر اساس نیاز کاربر.
72 –    قابلیت تهیه گزارشات سالانه از حقوق و مزایا و یا کسورات.
73 –    قابلیت ارسال فرم ها و گزارشات به Excel.
74 –    قابلیت تبدیل گزارشات به صورت فایل HTML و ایمیل آن.
75 –    قابلیت فیلترینگ گزارشات جهت سهولت دسترسی.
76 –    قابلیت انتقال اطلاعات یک کد به کد پرسنلی دیگر.
77 –    قابلیت حذف اطلاعات یک کد پرسنلی در تاریخ مورد نظر.
78 –    قابلیت مشاهده فایل های dbf مانند دیسک بیمه.
79 –    قابلیت ذخیره گزارشات جهت مراجعه بعدی به آن ها د رگزارشات ذخیره شده در هر زمان .

دانلود و پرینت فایل

۳ نظر

  1. لطفا در خصوص اسکن کردن اطلاعات افراد(شناسنامه،کارت ملی) و پیوست آن به مشخصات سیستمی هر فرد راهنمایی کنید

  2. سلام چرا برای مشاهده فیش حقوق چیزی نمیاره

جوابی بنویسید wpuamin جواب را باطل کن

ایمیل شما نشر نخواهد شدخانه های ضروری نشانه گذاری شده است. *

*