میزان معافیت مالیات بر درآمد حقوق سال ۱۳۹۶


بند (الف) تبصره (۶) قانون بودجه سال ۱۳۹۶ کل کشور به شرح زیر جهت اطلاع و بهره برداری ابلاغ می گردد:
سقف معافیت مالیاتی موضوع ماده (۸۴) قانون مالیاتهای مستقیم مصوب ۳/۱۲/۱۳۶۶ و اصلاحات بعدی ان در سال ۱۳۹۶ مبلغ دویست و چهل میلیون (۲۴۰۰۰۰۰۰۰) ریال در سال تعیین گردیده است و نرخ مالیات بر درامد حقوق کارکنان دولتی و غیر دولتی مازاد بر مبلغ مذکور و تا ۵ برابر ان مشمول مالیات سالانه ده درصد (۱۰%) و به نسبت مازاد ان بیست درصد(۲۰%) است.میزان معافیت مالیاتی اشخاص موضوع مواد (۵۷) و (۱۰۱) قانون مالیات های مستقیم مبلغ یکصدو هشتاد میلیون (۱۸۰۰۰۰۰۰۰) ریال تعیین می گردد.
لذا پرداخت کنندگان حقوق در بخش دولتی و غیر دولتی مکلفند حسب مقررات ماده ۸۶ قانون مالیات های مستقیم مالیات بر درامد حقوق پرداختنی یا تخصیصی به کارکنان خود در سال۱۳۹۶ را طبق مققرات ماده ۸۵ قانون یاد شده محاسبه و کسر و تا پایان ماه بعد ضمن انجام سایر تکالیف قانونی به اداره امور مالیاتی محل پرداخت نمایند.
نحوه محاسبه مالیات حقوق در سال ۱۳۹۶ به شرح پیوست می باشد.

جوابی بنویسید

ایمیل شما نشر نخواهد شدخانه های ضروری نشانه گذاری شده است. *

*