مدیر عامل

آقای مهندس محمدرضا عبداله زاده                  فوق لیسانس برق الکترونیک

رئیس هیئت مدیره

آقای مهندس مسعود رضوانخواه                      فوق لیسانس برق الکترونیک

مدیر مالی و فروش

آقای رامین چوپانی                                          فوق لیسانس مدیریت مالی

مدیر پشتیبانی

خانم مرجان داننده پور                                   لیسانس مهندسی پزشکی