حسابداری مالی امین   

                                                                                                                                                                  hesab1

1  – قابلیت معرفی و نگهداری حساب های چند شرکت مختلف به تعداد نامحدود و مجزا.
2  – قابلیت تعریف دوره مالی در محدوده زمانی دلخواه.
3  – قابلیت تعیین طول کد حساب ها در کلیه سطوح(کل، معین، تفصیلی) برای هر سطح بین 1 تا 9 رقم و مجموعاً 16 رقم.
4 –  قابلیت تعریف، اصلاح و حذف حساب ها در سطوح گروه، کل، معین و تفصیلی و 3 سطح تفصیل شناور.
5 –  قابلیت تعریف تفصیلی های شناوربه صورت درختی(4 سطح)برای هر سطح 1 تا 9 رقم و مجموعاً10 رقم.
6 – قابلیت مشاهده کد حساب ها به صورت درختواره و نمایش گردش حساب با حرکت روی کد حساب ها.
7 – قابلیت استفاده از سطوح تفصیل شناور تحت عنوان پروژه، مرکز هزینه و غیره.
8 – قابلیت تعریف حساب های ویژه جهت اعمال کنترل های مورد نظر در مورد اسناد مدت دار، کدهای خرید و فروش و بستن حساب ها در پایان دوره.
9 – قابلیت استفاده از تفصیلی Unique(متصل) در هنگام تعریف کدینگ و صدور سند و تهیه گزارشات خاص مربوط به آن.
10 – قابلیت تعریف ارزهای مختلف همراه با ارزش ریالی آنان و استفاده از آن ها در ثبت آرتیکل سند به صورت تک ارزی یا چند ارزی و تهیه گزارشات ریالی، ارزی، و ارزی-ریالی.
11 – قابلیت صدور فاکتور خرید/فروش، برگشت از خرید/برگشت از فروش و صدور اتوماتیک سند حسابداری آنان و تهیه گزارشات 3 ماهه خرید/فروش، صورت گردش، کاردکس، ریزگردش، موجودی اول دوره و پایان دورهو امکان طراحی گزارشات به دلخواه کاربر با استفاده از گزارش ساز امین.
12 – قابلیت محاسبه سود و زیان و قیمت تمام شده هر کالا در هر دوره زمانی.
13 – قابلیت مدیریت اسناد دریافتنی و پرداختنی.
14 – ایجاد، اصلاح و حذف اسناد دریافتنی و پرداختنی.
15 – قابلیت ثبت تاریخ واگذاری، وصول و یا برگشت اسناد دریافتنی و پرداختنی.
16 – قابلیت ثبت تاریخ پیش بینی وصول اسناد دریافتنی و پرداختنی.
17 – قابلیت تهیه گزارش از اسناد نزد صندوق، در جریان وصول، وصول شده و باطل شده.
18 – قابلیت تهیه گزارش پیش بینی وصول روزانه و ماهانه.
19 – نمایش چک هایی که سررسید پرداخت آن ها فرا رسیده.
20 – قابلیت راس گیری مجموعه ای از چک ها برای تاریخ های مختلف.
21 – قابلیت مشاهده لیست اسناد و فیلترینگ آن ها.
22 – قابلیت ادغام و تکثیر اسناد.
23 – قابلیت ارسال اسناد از یک برنامه امین به برنامه حسابداری دیگر امین.
24 – قابلیت نگهداری اسناد در 3 حالت موقت، قطعی و نهایی.
25 – قابلیت کنترل اسناد موقت و گزارش نواقص آن ها.
26 – قابلیت مشاهده اسناد قطعی شده به صورت مجزا.
27 – قابلیت اصلاح اسناد قطعی شده توسط مدیر سیستم و کاربران مجاز.
28 – قابلیت گزارش گیری از تاریخ، زمان و کاربر ایجاد کننده و یا حذف کننده سند و آرتیکل.
29 – قابلیت ایجاد یا اصلاح کد حساب و کد تفصیلی شناور داخل سند.
30 – قابلیت مشاهده گردش و مانده هر حساب داخل سند.
31 – قابلیت تهیه گزارش گردش حساب و فیلترینگ در داخل سند.
32 – قابلیت تعریف شرح های پیش فرض و استفاده از آن ها در ثبت شرح آرتیکل.
33 – قابلیت صدور سند ماهیانه به تفکیک کل، معین، تفصیلی جهت ثبت در دفاتر قانونی.
34 – قابلیت کپی آرتیکل یا آرتیکل های مختلف و استفاده از آنان در همان سند و یا سندهای دیگر.
35 – قابلیت گزارش تراز آزمایشی 2 تا 12 ستونی در محدوده زمانی مورد نظر.
36 – قابلیت استفاده از مرور حساب ها جهت گزارش گیری های متنوع از حساب ها و تفصیلی های شناور با اعمال فیلترهای شماره و تاریخ.
37 – قابلیت تهیه گزارش گردش یک حساب در محدوده زمانی مورد نظر.
38 – قابلیت ورود به سند از گزارش ایجاد شده.
39 – قابلیت تهیه گزارش دفتر روزنامه و کل و معین در سطح کل، معین و تفصیلی و با امکان ادغام اسناد روزانه و ادغام حساب های یکسان در یک سند و یا یک روز.
40 – قابلیت تهیه گزارش عملکرد سود و زیان و ترازنامه.
41 – قابلیت جستجوی اسناد بر اساس کد و نام حساب، مبلغ، شرح آرتیکل سند، تعداد، تاریخ یا شماره و ….
42 – قابلیت تهیه گزارش کدینگ حساب ها و یا تفصیلی های شناور.
43 – قابلیت تعیین فونت نمایش فرم ها و فونت پرینت به صورت مجزا.
44 – قابلیت تهیه فایل پشتیبان از اطلاعات و یا فرم ها در مسیرهای مختلف.
45 – قابلیت تعریف گروه های کاربری و تعیین سطح دسترسی متنوع توسط مدیر سیستم.
46 – قابلیت ایجاد محدودیت مشاهده گردش و مانده حساب های مورد نظر مدیر سیستم برای کاربران.
47 – قابلیت بستن حساب های موقت، انتقال اطلاعات کدینگ و حساب ها به سال بعد و ثبت سند اختتامیه در پایان سال و ثبت سند افتتاحیه در سال بعد.
48 – قابلیت تبدیل گزارشات به فایل HTML و ارسال آن با ایمیل.
49 – قابلیت ذخیره گزارشات جهت مراجعه بعدی به آن ها د رگزارشات ذخیره شده در هر زمان.
50 – قابلیت ارسال اطلاعات اسناد و گزارشات به Excel.
51 – قابلیت طراحی گزارشات دلخواه کاربر در گزارشات ویژه و پویا توسط گزارش ساز امین.
52 – قابلیت انتقال کد یک حساب به حساب دیگر به صورت کلی.