حضور و غیاب امین

Hozoor

1 –   قابلیت معرفی و نگهداری اطلاعات چند شرکت مختلف به تعداد نامحدود و مجزا.
2 –   قابلیت سازگاری با موسسات خصوصی و دولتی(قانون کار و قانون استخدام کشوری)
3 –   قابلیت تعریف حداکثر 99 موسسه مستقل از هم به ازای هر شرکت.
4 –   قابلیت تعریف تاریخ اثر جهت نگهداری اطلاعات قبل و یا اعمال اطلاعات در آینده.
5 –   قابلیت تعریف مرکز هزینه به صورت درختواره تا سقف 10 رقم.
6 –   قابلیت تعریف واحدهای سازمانی و ارتباط هر شخص با آن.
7 –   قابلیت تعریف روزهای کاری متنوع.
8 –   قابلیت تعریف ساعت شروع و پایان جهت روزهای عادی و تعطیل.
9 –   قابلیت تعریف زمان های شروع استراحت و مدت آن ها.
10 – قابلیت تعریف تاخیر و تعجیل مجاز برای روز کاری.
11 – قابلیت تعریف تاخیر و تعجیل مجاز برای هر نفر به صورت مجزا.
12 – قابلیت تعریف شروع و پایان شب کاری.
13 – قابلیت تعریف حداقل زمان حضور جهت محاسبه کارکرد و سقف کسر یک روز بابت روند کردن کارکرد روزانه.
14 – قابلیت تعریف جدولتعدیل اضافه کار و جدول تعدیل ساعت خروج.
15 – قابلیت تعریف حداقل زمان حضور اول وقت و آخر وقت جهت محاسبه اضافه کاری، اضافه کاری تعطیل و اضافه کاری جمعه.
16 – قابلیت تعریف سقف بی مجوز و سقف با مجوز اول و پایان وقت جهت محاسبه اضافه کاری، اضافه کاری تعطیل، اضافه کاری جمعه و تعطیل کاری و جمعه کاری.
17 – قابلیت تعریف درصد جمعه کاری و درصد تعطیل کاری برای تغییر روز جمعه یا تعطیل به روز دیگر.
18 – قابلیت تعریف انواع شیفت کاری.
19 – قابلیت تعریف دوره گردش شیفت و تقویم برای هر شیفت.
20 – قابلیت تعیین محاسبه یا عدم محاسبه اضافه کاری، جمعه کاری، تعطیل کاری، شب کاری و نوبت کاری برای هر شیفت.
21 – قابلیت مشاهده ساعت شروع و پایان و استراحت هر شیفت برای مدت یک ماه در یک صفحه همراه با امکان تغییر آن ها برای روزهای مختلف.
22 – قابلیت تعیین محدوده برای محاسبه کارکرد ماهانه.
23 – قابلیت تعیین تعداد روز مرخصی استعلاجی قابل پرداخت در ماه یا سال.
24 – قابلیت تعیین نحوه محاسبه جمعه و تعطیل متعلقه بر اساس نسبت کارکرد یا کامل.
25 – قابلیت روند کارکرد از اضافه کاری به صورت روزانه یا ماهانه.
26 – قابلیت روند کارکرد با ایجاد کسر کار به صورت روزانه یا ماهانه.
27 – قابلیت تبدیل ماموریت روزهای تعطیل به تعطیل کاری.
28 – قابلیت روند کردن نوبت کاری همراه با کارکرد ماهانه.
29 – قابلیت تعریف سقف مرخصی ساعتی.
30 – قابلیت تعریف تعداد تاخیر ماه همراه با سقف تاخیر روز یا ماه.
31 – قابلیت جمع بندی تمامی اضافه کاری های روز، شب، جمعه روز یا جمعه شب، تعطیل روز، تعطیل شب، جمعه کاری و تعطیل کاری تحت عنوان اضافه کاری.
32 – قابلیت تعیین سقف اضافه کاری ماهیانه.
33 – قابلیت تعیین تبدیل و محاسبه مرخصی روزانه روزهای جمعه و تعطیل بین دو مرخصی همنوع یا غیر همنوع.
34 – قابلیت تعیین مقدار مرخصی قابل انتقال به سال بعد.
35 – قابلیت اتصال به ساعت های مختلف و تخلیه اطلاعات آنان با استفاده از کانال های مختلف ارتباطی به صورت مستقیم و یا استفاده از فایل های تهیه شده توسط ساعت ها.
36 – قابلیت الصاق عکس پرسنل و مشاهده آنان در تمام عملیات پرسنلی.
37 – قابلیت مشاهده پرونده الکترونیکی فرد.
38 – قابلیت تعریف مشخصات شناسنامه ای، کد ملی، شماره بیمه، بیمه تکمیلی، جنسیت و گروه خون و سایر مشخصات عمومی.
39 – قابلیت تعریف مشخصات فیزیکی هر شخص(سایز لباس، کلاه، کفش و …).
40 – قابلیت تعریف سایر مشخصات پرسنل مانند گواهینامه و وضعیت نظام وظیفه.
41 – قابلیت تعریف مشخصات تحصیلی پرسنل شامل مدرک، رشته تحصیلی و محل تحصیل.
42 – قابلیت تعریف مشخصات خانوادگی پرسنل به صورت تفصیلی.
43 – قابلیت تعریف اطلاعات شغلی پرسنل به صورت تفصیلی.
44 – قابلیت تعریف فیلترهای مختلف جهت تفکیک گزارش های کارکرد و ….
45 – قابلیت تعریف اطلاعات نامه های صادره جهت تشویق و یا تنبیه پرسنل.
46 – قابلیت تعریف سوابق کاری و تحصیلی هر پرسنل.
47 – قابلیت تعریف سوابق دوره های آموزشی هر پرسنل.
48 – قابلیت تعریف سوابق اول دوره پرسنل مانند سابقه بیمه و مالیات.
49 – قابلیت تعیین تعداد روز کارکرد و ساعت در ماه جهت کارگاه های پیمانکاری.
50 – امکان محاسبه احکام حقوقی بر اساس نظام هماهنگ پرداخت.
51 – قابلیت ثبت حکم حقوق پرسنل.
52 – قابلیت تعریف انواع مرخصی روزانه و یا ساعتی به صورت انفرادی و یا گروهی.
53 – قابلیت تعریف انواع ماموریت روزانه یا ساعتی به صورت انفرادی و یا گروهی.
54 – قابلیت تعریف مجوز اضافه کاری، جمعه کاری، تعطیل کاری به صورت انفرادی و یا گروهی.
55 – قابلیت اعمال افزایش حقوق انفرادی و یا گروهی بر اساس مبلغ ثابت یا درصد.
56 – قابلیت ورود اطلاعات اول دوره و مشاهده وضعیت و سوابق مزایای سالانه مانند بن، عیدی، مرخصی و سنوات.
57 – قابلیت مشاهده اطلاعات خوانده شده از ساعت ها بدون امکان تصحیح.
58 – قابلیت تغییر و تصحیح اطلاعات خوانده شده از ساعت ها و یا ثبت ساعت ورود/خروج جدید بصورت دستی همراه با نمایش ساعت های قبلی و نفر ایجاد و یا تصحیح کننده آن ها.
59 – قابلیت مشاهده کارکرد روزانه و ماهانه بدون نیاز به صدور دستور محاسبه توسط کاربر در هر لحظه به ریزترین صورت ممکن.
60 – قابلیت ارسال اطلاعات حضورو غیاب و کارکرد به برنامه حقوق و دستمزد.
61 – قابلیت مشاهده جمع کارکرد ارسالی به برنامه حقوق و دستمزد.
62 – قابلیت تهیه گزارشات متنوع کارکرد بر اساس نیاز کاربر.
63 – قابلیت تهیه گزارشات متنوع پرسنلی بر اساس نیاز کاربر.
64 – قابلیت ارسال فرم ها و گزارشات به Excel.
65 – قابلیت تبدیل گزارشات به صورت فایل HTML و ایمیل آن.
66 – قابلیت فیلترینگ گزارشات جهت سهولت دسترسی.
67 – قابلیت انتقال اطلاعات یک کد به کد پرسنلی دیگر.
68 – قابلیت حذف اطلاعات یک کد پرسنلی در تاریخ مورد نظر.
69 – قابلیت ذخیره گزارشات جهت مراجعه بعدی به آن ها د رگزارشات ذخیره شده در هر زمان .