انبارداری امین

Anbar

1 – قابلیت معرفی و نگهداری اطلاعات چند شرکت مختلف به تعداد نامحدود و مجزا.

2 – قابلیت تعیین طول کد سطوح کالا(8 سطح)، برای هر سطح بین 1 تا 9 رقم، جمعاً 16 رقم.

3 – قابلیت تعریف بارکد کالا و تعیین طول ارقام آن و استفاده در هنگام ثبت رسید و حواله.

4 – قابلیت تعریف نام لاتین، نام تجاری، کد تجاری، کد فنی، مشخصات فنی و محل مصرف برای هر کالا.

5 – قابلیت تعریف 2 واحد شمارش برای هر کالا با امکان تبدیل اتوماتیک یک واحد به واحد دیگر.

6 – قابلیت تعریف بهای خرید/خروج برای هر کالا.

7 – قابلیت تعیین سقف تجدید سفارش، سقف بالای موجودی و نقطه بحرانی برای هر کالا.

8 – قابلیت تعیین محل استقرار کالا در سه سطح.

9 – قابلیت مشاهده عکس کالا در هنگام ثبت مشخصات جهت جلوگیری از تکرار کد کالا.

10 – قابلیت مشاهده کد کالاها به صورت درختواره و نمایش موجودی هر کالا با حرکت بر روی کد کالاها.

11 – قابلیت فیلترینگ در هنگام جستجوی کالا در نمودار درختی.

12 – قابلیت تعریف تفصیل منفصل، مرکز هزینه و پروژه و استفاده برای هر ردیف در داخل سند.

13 – قابلیت تعریف اجزای تشکیل دهنده محصول(BOM) جهت صدور سند تولید.

14 – قابلیت تعریف انبارهای مختلف و تعیین محدوده کد کالا برای هر انبار.

15 – قابلیت تعریف روش قیمت گذاری کالا(میانگین، FIFO).

16 – قابلیت تعریف 6 جدول پایه مرتبط با رسیدها و حواله ها که بسته به نیاز کاربر می توان خریدار، پروژه، تحویل گیرنده، تحویل دهنده تعریف نمود.

17 – قابلیت تعریف انواع رسید و حواله و ایجاد کنترل های مورد نظر کاربر با شماره سریال مجزا و گزارش گیری به تفکیک انواع رسید و حواله. 18 – قابلیت تعریف رسید موجودی اول دوره.

19 – قابلیت مشاهده لیست رسیدها و حواله ها به صورت تفکیکی و تلفیقی و فیلترینگ آن ها.

20 – قابلیت تعریف شماره بارنامه، پروفورما برای هر نوع رسید و حواله.

21 – قابلیت تعریف شماره درخواست، سفارش، حواله و تاریخ های آنان.

22 – قابلیت کنترل موجودی منفی و نقطه سفارش هنگام صدور حواله.

23 – قابلیت صدور سند اتوماتیک تولید بر اساس BOM.

24 – قابلیت صدور سند اتوماتیک جابجایی جهت انتقال کالا بین انبارها.

25 – قابلیت تعریف محل کالا برای هر ردیف همراه با شرح و تاریخ ورود/خروج.

26 – قابلیت ادغام و تکثیر رسیدها و حواله ها.

27 – قابلیت تعریف شابلون سند حسابداری و صدور اتوماتیک آن.

28 – قابلیت تعریف و یا تصحیح کد کالا در رسید/حواله.

29 – قابلیت تعریف و یا تصحیح گروه های مرتبط در رسید/حواله.

30 – قابلیت کپی یک یا چند ردیف از یک رسید/حواله جهت کپی کردن در همان سند یا سندهای دیگر.

31 – قابلیت مشاهده موجودی کالا در داخل رسید/حواله و تهیه گزارش گردش کالا.

32 – قابلیت ارسال رسید/حواله تمامی لیست ها به EXCEL.

33 – قابلیت گزارش گیری از تاریخ، زمان و کاربر ایجاد کننده یا حذف کننده رسید/حواله و ردیف های داخل رسید/حواله

34 – قابلیت ارسال رسید/حواله از یک برنامه انبار امین به برنامه انبار دیگر امین.

35 – قابلیت ابطال رسید/حواله بدون حذف شماره سریال آن.

36 – قابلیت تعریف رسید سفارش خرید و صدور اتوماتیک رسید خرید پس از تائید کاربر.

37 – قابلیت تعریف حواله سفارش فروش و صدور اتوماتیک حواله فروش پس از تائید کاربر.

38 – قابلیت کنترل رسید/حواله موقت و گزارش نواقص آنان.

39 – قابلیت نگهداری رسید/حواله به 2 صورت موقت و قطعی.

40 – قابلیت مشاهده لیست رسید/حواله های قطعی شده به صورت تفکیکی و تلفیقی.

41 – قابلیت تهیه گزارش کاردکس، ریزگردش موجودی و پایان دوره با تعیین ستون های مورد نظر کاربر.

42 – قابلیت تهیه گزارش آنالیز اسناد(ماتریسی) با قابلیت تعیین پارامتر سطر و ستون مورد نظر.

43 – قابلیت تهیه گزارش ورود و خروج کالا به تفکیک کد یا گردش با تعیین کد کالا، نوع سند، گروه های مرتبط، تفصیل و مرکز هزینه و پروژه و قابلیت تعیین ستون های مورد نیاز کاربر.

44 – قابلیت تهیه گزارش های گردش ماهیانه کالا و سقف تجدید سفارش کالا.

45 – قابلیت تهیه گزارشات متنوع از کالای ساخته شده و مقایسه با موجودی کالا جهت تولید.

46 – قابلیت تهیه تگ انبارگردانی و ثبت اطلاعات آن ها در سیستم و تهیه گزارشات متنوع مغایرت مابین شمارش ها و یا شمارش ها با کاردکس.

47 – قابلیت صدور رسید/حواله اضافه و کسر انبارگردانی به صورت اتوماتیک.

48 – قابلیت طراحی گزارشات دلخواه کاربر در گزارشات ویژه و پویا توسط گزارش ساز امین.

49 – قابلیت ذخیره گزارشات جهت مراجعه بعدی به آن ها د رگزارشات ذخیره شده در هر زمان.

50 – قابلت تبدیل گزارشات به فایل HTML و ارسال آن با ایمیل.

51 – قابلیت تعیین فونت نمایش فرم ها و انتخاب فونت پرینت به صورت مجزا.

52 – قابلیت تهیه فایل پشتیبان از اطلاعات و یا فرم در مسیرهای مختلف.

53 – قابلیت تعریف گروه های کاربری و تعیین سطح دسترسی متنوع توسط مدیر سیستم.

54 – قابلیت تعریف کاربر تعدادی، ریالی و تعدادی-ریالی.

55 – قابلیت ایجاد محدودیت مشاهده رسید/حواله و یا انبار برای هر کاربر.

56 – قابلیت انتقال موجودی کالا به سال بعد.

57 – قابلیت اصلاح اسناد قطعی شده توسط مدیر سیستم.

58 –  قابلیت انتقال کد یک کالا به کد دیگر به صورت کلی.

برای دانلود فایل PDF متن بالا بر روی لینک زیر کلیک کنید

ویژگی های نرم افزار انبارداری امین