فروش امین

                                                                                                                                                                                          Forush

1 – قابلیت معرفی و نگهداری اطلاعات چند شرکت مختلف به تعداد نامحدود و مجزا.
2 – قابلیت تعیین طول کد سطوح کالا(8 سطح)، برای هر سطح بین 1 تا 9 رقم، جمعاً 16 رقم.
3 – قابلیت تعریف بارکد کالا و تعیین طول ارقام آن و استفاده در هنگام ثبت رسید و حواله.
4 – قابلیت تعریف نام لاتین، نام تجاری، کد تجاری، کد فنی، مشخصات فنی و محل مصرف برای هر کالا.
5 – قابلیت تعریف 2 واحد شمارش برای هر کالا با امکان تبدیل اتوماتیک یک واحد به واحد دیگر.
6 – قابلیت تعریف بهای خرید/خروج برای هر کالا.
7 – قابلیت تعیین سقف تجدید سفارش، سقف بالای موجودی و نقطه بحرانی برای هر کالا.
8 – قابلیت تعیین محل استقرار کالا در سه سطح.
9 – قابلیت مشاهده عکس کالا در هنگام ثبت مشخصات جهت جلوگیری از تکرار کد کالا.
10 – قابلیت مشاهده کد کالاها به صورت درختواره و نمایش موجودی هر کالا با حرکت بر روی کد کالاها.
11 – قابلیت فیلترینگ در هنگام جستجوی کالا در نمودار درختی.
12 – قابلیت تعریف تفصیل منفصل، مرکز هزینه و پروژه و استفاده برای هر ردیف در داخل سند.
13 – قابلیت تعریف اجزای تشکیل دهنده محصول(BOM) جهت صدور سند تولید.
14 – قابلیت تعریف انبارهای مختلف و تعیین محدوده کد کالا برای هر انبار.
15 – قابلیت تعریف روش قیمت گذاری کالا(میانگین، FIFO).
16 – قابلیت تعریف 6 جدول پایه مرتبط با رسیدها و حواله ها که بسته به نیاز کاربر می توان خریدار، پروژه، تحویل گیرنده، تحویل دهنده تعریف نمود.
17 – قابلیت تعریف انواع رسید و حواله و ایجاد کنترل های مورد نظر کاربر با شماره سریال مجزا و گزارش گیری به تفکیک انواع رسید و حواله.
18 – قابلیت تعریف رسید موجودی اول دوره.
19 – قابلیت مشاهده لیست رسیدها و حواله ها به صورت تفکیکی و تلفیقی و فیلترینگ آن ها.
20 – قابلیت تعریف شماره بارنامه، پروفورما برای هر نوع رسید و حواله.
21 – قابلیت تعریف شماره درخواست، سفارش، حواله و تاریخ های آنان.
22 – قابلیت کنترل موجودی منفی و نقطه سفارش هنگام صدور حواله.
23 – قابلیت صدور سند اتوماتیک تولید بر اساس BOM.
24 – قابلیت صدور سند اتوماتیک جابجایی جهت انتقال کالا بین انبارها.
25 – قابلیت تعریف محل کالا برای هر ردیف همراه با شرح و تاریخ ورود/خروج.
26 – قابلیت ادغام و تکثیر رسیدها و حواله ها.
27 – قابلیت تعریف شابلون سند حسابداری و صدور اتوماتیک آن.
28 – قابلیت تعریف و یا تصحیح کد کالا در رسید/حواله.
29 – قابلیت تعریف و یا تصحیح گروه های مرتبط در رسید/حواله.
30 – قابلیت کپی یک یا چند ردیف از یک رسید/حواله جهت کپی کردن در همان سند یا سندهای دیگر.
31 – قابلیت مشاهده موجودی کالا در داخل رسید/حواله و تهیه گزارش گردش کالا.
32 – قابلیت ارسال رسید/حواله تمامی لیست ها به EXCEL.
33 – قابلیت گزارش گیری از تاریخ، زمان و کاربر ایجاد کننده یا حذف کننده رسید/حواله و ردیف های داخل رسید/حواله.
34 – قابلیت ارسال رسید/حواله از یک برنامه انبار امین به برنامه انبار دیگر امین.
35 – قابلیت ابطال رسید/حواله بدون حذف شماره سریال آن.
36 – قابلیت تعریف رسید سفارش خرید و صدور اتوماتیک رسید خرید پس از تائید کاربر.
37 – قابلیت تعریف حواله سفارش فروش و صدور اتوماتیک حواله فروش پس از تائید کاربر.
38 – قابلیت کنترل رسید/حواله موقت و گزارش نواقص آنان.
39 – قابلیت نگهداری رسید/حواله به 2 صورت موقت و قطعی.
40 – قابلیت مشاهده لیست رسید/حواله های قطعی شده به صورت تفکیکی و تلفیقی.
41 – قابلیت ثبت دریافت و پرداخت چک و تهیه گزارشات مربوطه.
42 – قابلیت ثبت وجوه نقد دریافتی و پرداختی و تهیه گزارشات مربوطه.
43 – قابلیت ثبت دریافت و پرداخت حواله و تهیه گزارشات مربوطه.
44 – قابلیت تعدیل بستانکار و بدهکار مانده حساب ها و تهیه گزارشات مربوطه.
45 – قابلیت ثبت درآمدها و هزینه و تهیه گزارشات مربوطه.
46 – قابلیت ثبت مانده حساب های اول دوره.
47 – قابلیت تهیه لیست دریافت ها و پرداخت ها به صورت تفکیکی.
48 – قابلیت تهیه گزارش حساب مشتریان به تفکیک اقلام و فاکتور.
49 – قابلیت تهیه تراز حساب مشتریان به صورت 12 ستونی با قابلیت تعیین نوع ترکیب، تاریخ، نوع سند و مشاهده ریز گردش و سند آن از طریق تراز.
50 – قابلیت تهیه گزارش آنالیز فروش در محدوده تاریخ مورد نظر و بر اساس آیتم های قابل انتخاب و مورد نظر.
51 – قابلیت تهیه گزارش کاردکس، ریزگردش کالا با تعیین ستون های مورد نظر کاربر.
52 – قابلیت تهیه گزارش آنالیز اسناد(ماتریسی) با قابلیت تعیین پارامتر سطر و ستون مورد نظر.
53 – قابلیت تهیه گزارش ورود و خروج کالا به تفکیک کد یا گردش با تعیین کد کالا، نوع سند، گروه های مرتبط، تفصیل و مرکز هزینه و پروژه و قابلیت تعیین ستون های مورد نیاز کاربر.
54 – قابلیت تهیه گزارش سقف تجدید سفارش کالا.
55 – قابلیت تهیه تگ انبارگردانی و ثبت اطلاعات آن ها در سیستم و تهیه گزارشات متنوع مغایرت مابین شمارش ها و یا شمارش ها با کاردکس.
56 – قابلیت صدور رسید/حواله اضافه و کسر انبارگردانی به صورت اتوماتیک.
57 – قابلیت طراحی گزارشات دلخواه کاربر در گزارشات ویژه و پویا توسط گزارش ساز امین.
58 – قابلیت ذخیره گزارشات جهت مراجعه بعدی به آن ها د رگزارشات ذخیره شده در هر زمان.
59 – قابلیت تبدیل گزارشات به فایل HTML و ارسال آن با ایمیل.
60 – قابلیت تعیین فونت نمایش فرم ها و انتخاب فونت پرینت به صورت مجزا.
61 – قابلیت تهیه فایل پشتیبان از اطلاعات و یا فرم در مسیرهای مختلف.
62 – قابلیت تعریف گروه های کاربری و تعیین سطح دسترسی متنوع توسط مدیر سیستم.
63 – قابلیت تعریف کاربر تعدادی، ریالی و تعدادی-ریالی.
64 – قابلیت ایجاد محدودیت مشاهده رسید/حواله و یا انبار برای هر کاربر.
65 – قابلیت انتقال موجودی کالا به سال بعد.
66 – قابلیت اصلاح اسناد قطعی شده توسط مدیر سیستم.
67 – قابلیت انتقال کد یک کالا به کد دیگر به صورت کلی.