حقوق و دستمزد امین

Hogugg

1 –    قابلیت معرفی و نگهداری اطلاعات چند شرکت مختلف به تعداد نامحدود و مجزا.
2 –    قابلیت سازگاری با موسسات خصوصی و دولتی(قانون کار و قانون استخدام کشوری)
3 –    قابلیت تعریف حداکثر 99 موسسه مستقل از هم به ازای هر شرکت.
4 –    قابلیت تعریف کارگاه های مختلف برای یک موسسه جهت تفکیک لیست بیمه آنان.
5 –    قابلیت تعریف تاریخ اثر جهت نگهداری اطلاعات قبل و یا اعمال اطلاعات در آینده.
6 –    قابلیت تعریف مرکز هزینه به صورت درختواره تا سقف 10 رقم.
7 –    قابلیت تعریف واحدهای سازمانی و ارتباط هر شخص با آن.
8 –    قابلیت تهیه دیسک و لیست بیمه برای هر کارگاه.
9 –    قابلیت تعریف مشخصات مالیاتی برای هر موسسه.
10 –    قابلیت تهیه دیسک مالیاتی برای هر موسسه.
11 –    قابلیت تعریف ساعت مبنا در ماه جهت محاسبه دستمزد ساعتی.
12 –    قابلیت تعیین نحوه روند کردن مبالغ پرداختی و انتقال آن به ماه های بعد.
13 –    قابلیت تعریف انواع استخدام و تنظیمات اطلاعات پایه برای هر نوع استخدام.
14 –    قابلیت تعریف آیتم های حکم حقوقی، مزایای موردی، کسور موردی و مداوم به تعداد دلخواه.
15 –    قابلیت تعریف ضرایب جهت محاسبه اضافه کار، تعطیل کاری، جمعه کاری و سایر مزایای محاسبه ای.
16 –    قابلیت تعریف ضرایب جهت محاسبه غیبت، جریمه، کسر کار، تاخیر، تعجیل و سایر کسورات محاسبه ای.
17 –    قابلیت انتخاب آیتم های حکم حقوق جهت پایه محاسبه اضافه کاری، تعطیل کاری، جمعه کاری و …
18 –    قابلیت تعریف سقف درآمد معاف از مالیات  سالانه و جدول مالیاتی ماده 131.
19 –    قابلیت تعریف درصد معافیت مالیاتی منطقه ای و آزادگان.
20 –    قابلیت تعدیل معافیت حقوق و عیدی به نسبت کارکرد.
21 –    قابلیت محاسبه سالانه و ماهانه مالیات حقوق و عیدی.
22 –    قابلیت تعریف معافیت عیدی و محاسبه الباقی طبق ماده 131 و یا درصد ثابت.
23 –    قابلیت تعریف ضریب ثابت جهت تعریف مالیات حقوق.
24 –    قابلیت تعیین روش محاسبه مالیات آیتم های حکم حقوق، مزایای موردی و مزایای محاسبه ای سیستم بر اساس ماده 131 یا ضریب ثابت یا معافیت.
25 –    قابلیت تعیین معافیت مالیاتی جهت آیتم های کسوری.
26 –    قابلیت تعیین درصد معافیت مالیاتی رقم بیمه سهم کارگر.
27 –    قابلیت تعیین درصدهای محاسبه بیمه برای کارگر، کارفرماو بیکاری.
28 –    قابلیت تعیین حداکثر درآمد مشمول بیمه ماهانه.
29 –    قابلیت تعدیل حداکثر درآمد مشمول بیمه متناسب با کارکرد.
30 –    قابلیت اعمال معافیت بیمه جانبازان و آزادگان.
31 –    قابلیت تعریف سهم بازنشستگی و سهم درمانی در موسسات دولتی.
32 –    قابلیت تعیین آیتم های مشمول بیمه حکم حقوق، مزایای موردی و مزایای محاسبه ای.
33 –    قابلیت تعریف تعداد روز مرخصی سالانه و ضریب عیدی، سنوات و مبلغ بن و حداکثر عیدی سالانه جهت کنترل و محاسبه آنان.
34 –    قابلیت تعیین روش محاسبه بن، عیدی، مرخصی و سنوات در مرخصی استعلاجی و یا پرسنل ساعتی.
35 –    قابلیت تعیین مرخصی قابل انتقال به سال بعد.
36 –    قابلیت الصاق عکس پرسنل و مشاهده آنان در تمام عملیات حقوقی.
37 –    قابلیت مشاهده پرونده الکترونیکی فرد.
38 –    قابلیت تعریف مشخصات شناسنامه ای، کد ملی، شماره بیمه، بیمه تکمیلی، جنسیت و گروه خون و سایر مشخصات عمومی.
39 –    قابلیت تعریف مشخصات فیزیکی هر شخص(سایز لباس، کلاه، کفش و …).
40 –    قابلیت تعریف سایر مشخصات پرسنل مانند گواهینامه و وضعیت نظام وظیفه.
41 –    قابلیت تعریف مشخصات تحصیلی پرسنل شامل مدرک، رشته تحصیلی و محل تحصیل.
42 –    قابلیت تعریف مشخصات خانوادگی پرسنل به صورت تفصیلی.
43 –    قابلیت تعریف اطلاعات شغلی پرسنل به صورت تفصیلی.
44 –    قابلیت تعریف فیلترهای مختلف جهت تفکیک لیست حقوق ماهانه پرسنل.
45 –    قابلیت تعریف شماره حساب های متعدد برای هر شخص جهت تهیه دیسک بانک.
46 –    قابلیت تعریف اطلاعات نامه های صادره جهت تشویق و یا تنبیه پرسنل.
47 –    قابلیت تعریف سوابق کاری و تحصیلی هر پرسنل.
48 –    قابلیت تعریف سوابق دوره های آموزشی هر پرسنل.
49 –    قابلیت تعریف سوابق اول دوره پرسنل مانند سابقه بیمه و مالیات.
50 –    قابلیت محاسبه احکام حقوقی بر اساس نظام هماهنگ پرداخت.
51  –   قابلیت ثبت حکم حقوق پرسنل.
52 –    قابلیت تعریف مبالغ وام پرسنل و تعریف مبلغ ماهیانه اقساط و کسر آن به طور اتوماتیک و نمایش آن ها در فیش حقوق.
53 –    قابلیت تعریف کسر مبلغ بیمه تکمیلی یا صندوق قرض الحسنه به صورت اتوماتیک.
54 –    قابلیت ثبت کارکرد ماهیانه و سایر عوامل کارکرد.
55 –    قابلیت تعریف پرداخت ویژه ماهیانه.
56 –    قابلیت ثبت نحوه پرداخت مالیات حقوق و مشخصات ریز آن.
57 –    قابلیت محاسبه تفاوت حقوق (back pay) و تهیه فیش و لیست آن بر اساس کد پرسنلی، مرکز هزینه و سایر فیلترهای اعمال شده.
58 –    قابلیت ورود کارکرد گروهی.
59 –    قابلیت افزایش حقوق فردی و گروهی بر اساس مبلغ ثابت و درصد.
60 –    قابلیت بازخرید فردی و گروهی پرسنل.
61 –    قابلیت ورود اطلاعات اول دوره و مشاهده وضعیت و سوابق مزایای سالانه مانند بن، عیدی، مرخصی و سنوات.
62 –    قابلیت تنظیم فیش و لیست حقوق و تفاوت حقوق و نمایش آیتم های مورد نظر در آن ها.
63 –    قابلیت گزارش فیش و لیست حقوق بر اساس کد پرسنلی، مرکز، کارگاهو سایر فیلترهای اعمال شده.
64 –    قابلیت تهیه لیست و دیسکت بانکی جهت واریز حقوق.
65 –    قابلیت تعریف شابلون سند حسابداری و صدور اتوماتیک سند حسابداری حقوق و تفاوت حقوق به صورت مجزا.
66 –    قابلیت تفکیک صدور سند حسابداری حقوق و تفاوت حقوق بر اساس کد، مرکز هزینه، کارگاه، نوع قرارداد و سایر فیلترهای اعمال شده.
67 –    قابلیت قفل کردن اطلاعات ماه های قبل جهت جلوگیری از تغییر آنان و با امکان ادیت برای مدیر سیستم.
68 –    قابلیت ثبت مانده مرخصی اول دوره پرسنل و یا انتقال از دوره قبل.
69 –    قابلیت تهیه گزارشات متنوع حقوقی بر اساس نیاز کاربر.
70 –    قابلیت تهیه گزارشات متنوع پرسنلی بر اساس نیاز کاربر.
71 –    قابلت تهیه گزارشات متنوع وام ها بر اساس نیاز کاربر.
72 –    قابلیت تهیه گزارشات سالانه از حقوق و مزایا و یا کسورات.
73 –    قابلیت ارسال فرم ها و گزارشات به Excel.
74 –    قابلیت تبدیل گزارشات به صورت فایل HTML و ایمیل آن.
75 –    قابلیت فیلترینگ گزارشات جهت سهولت دسترسی.
76 –    قابلیت انتقال اطلاعات یک کد به کد پرسنلی دیگر.
77 –    قابلیت حذف اطلاعات یک کد پرسنلی در تاریخ مورد نظر.
78 –    قابلیت مشاهده فایل های dbf مانند دیسک بیمه.
79 –    قابلیت ذخیره گزارشات جهت مراجعه بعدی به آن ها د رگزارشات ذخیره شده در هر زمان .