آقای مهندس محمدرضا عبداله زاده                  فوق لیسانس برق الکترونیک

آقای مهندس مسعود رضوانخواه                      فوق لیسانس برق الکترونیک

آقای رامین چوپانی                                          فوق لیسانس مدیریت مالی

خانم مرجان داننده پور                                   لیسانس مهندسی پزشکی