حقوق و دستمزد امین

Hogugg

1 –    قابلیت معرفی و نگهداری اطلاعات چند شرکت مختلف به تعداد نامحدود و مجزا.

2 –    قابلیت سازگاری با موسسات خصوصی و دولتی(قانون کار و قانون استخدام کشوری)

3 –    قابلیت تعریف حداکثر 99 موسسه مستقل از هم به ازای هر شرکت.

4 –    قابلیت تعریف کارگاه های مختلف برای یک موسسه جهت تفکیک لیست بیمه آنان.

5 –    قابلیت تعریف تاریخ اثر جهت نگهداری اطلاعات قبل و یا اعمال اطلاعات در آینده.

6 –    قابلیت تعریف مرکز هزینه به صورت درختواره تا سقف 10 رقم.

7 –    قابلیت تعریف واحدهای سازمانی و ارتباط هر شخص با آن.

8 –    قابلیت تهیه دیسک و لیست بیمه برای هر کارگاه.

9 –    قابلیت تعریف مشخصات مالیاتی برای هر موسسه.

10 –    قابلیت تهیه دیسک مالیاتی برای هر موسسه.

11 –    قابلیت تعریف ساعت مبنا در ماه جهت محاسبه دستمزد ساعتی.

12 –    قابلیت تعیین نحوه روند کردن مبالغ پرداختی و انتقال آن به ماه های بعد.

13 –    قابلیت تعریف انواع استخدام و تنظیمات اطلاعات پایه برای هر نوع استخدام.

14 –    قابلیت تعریف آیتم های حکم حقوقی، مزایای موردی، کسور موردی و مداوم به تعداد دلخواه.

15 –    قابلیت تعریف ضرایب جهت محاسبه اضافه کار، تعطیل کاری، جمعه کاری و سایر مزایای محاسبه ای.

16 –    قابلیت تعریف ضرایب جهت محاسبه غیبت، جریمه، کسر کار، تاخیر، تعجیل و سایر کسورات محاسبه ای

17 –    قابلیت انتخاب آیتم های حکم حقوق جهت پایه محاسبه اضافه کاری، تعطیل کاری، جمعه کاری و …

18 –    قابلیت تعریف سقف درآمد معاف از مالیات  سالانه و جدول مالیاتی ماده 131.

19 –    قابلیت تعریف درصد معافیت مالیاتی منطقه ای و آزادگان.

20 –    قابلیت تعدیل معافیت حقوق و عیدی به نسبت کارکرد.

21 –    قابلیت محاسبه سالانه و ماهانه مالیات حقوق و عیدی.

22 –    قابلیت تعریف معافیت عیدی و محاسبه الباقی طبق ماده 131 و یا درصد ثابت.

23 –    قابلیت تعریف ضریب ثابت جهت تعریف مالیات حقوق.

24 –    قابلیت تعیین روش محاسبه مالیات آیتم های حکم حقوق، مزایای موردی و مزایای محاسبه ای سیستم بر اساس ماده 131 یا ضریب ثابت یا معافیت.

25 –    قابلیت تعیین معافیت مالیاتی جهت آیتم های کسوری.

26 –    قابلیت تعیین درصد معافیت مالیاتی رقم بیمه سهم کارگر.

27 –    قابلیت تعیین درصدهای محاسبه بیمه برای کارگر، کارفرماو بیکاری.

28 –    قابلیت تعیین حداکثر درآمد مشمول بیمه ماهانه.

29 –    قابلیت تعدیل حداکثر درآمد مشمول بیمه متناسب با کارکرد.

30 –    قابلیت اعمال معافیت بیمه جانبازان و آزادگان.

31 –    قابلیت تعریف سهم بازنشستگی و سهم درمانی در موسسات دولتی.

32 –    قابلیت تعیین آیتم های مشمول بیمه حکم حقوق، مزایای موردی و مزایای محاسبه ای.

33 –    قابلیت تعریف تعداد روز مرخصی سالانه و ضریب عیدی، سنوات و مبلغ بن و حداکثر عیدی سالانه جهت کنترل و محاسبه آنان.

34 –    قابلیت تعیین روش محاسبه بن، عیدی، مرخصی و سنوات در مرخصی استعلاجی و یا پرسنل ساعتی.

35 –    قابلیت تعیین مرخصی قابل انتقال به سال بعد.

36 –    قابلیت الصاق عکس پرسنل و مشاهده آنان در تمام عملیات حقوقی.

37 –    قابلیت مشاهده پرونده الکترونیکی فرد.

38 –    قابلیت تعریف مشخصات شناسنامه ای، کد ملی، شماره بیمه، بیمه تکمیلی، جنسیت و گروه خون و سایر مشخصات عمومی.

39 –    قابلیت تعریف مشخصات فیزیکی هر شخص(سایز لباس، کلاه، کفش و …).

40 –    قابلیت تعریف سایر مشخصات پرسنل مانند گواهینامه و وضعیت نظام وظیفه.

41 –    قابلیت تعریف مشخصات تحصیلی پرسنل شامل مدرک، رشته تحصیلی و محل تحصیل.

42 –    قابلیت تعریف مشخصات خانوادگی پرسنل به صورت تفصیلی.

43 –    قابلیت تعریف اطلاعات شغلی پرسنل به صورت تفصیلی.

44 –    قابلیت تعریف فیلترهای مختلف جهت تفکیک لیست حقوق ماهانه پرسنل.

45 –    قابلیت تعریف شماره حساب های متعدد برای هر شخص جهت تهیه دیسک بانک.

46 –    قابلیت تعریف اطلاعات نامه های صادره جهت تشویق و یا تنبیه پرسنل.

47 –    قابلیت تعریف سوابق کاری و تحصیلی هر پرسنل.

48 –    قابلیت تعریف سوابق دوره های آموزشی هر پرسنل.

49 –    قابلیت تعریف سوابق اول دوره پرسنل مانند سابقه بیمه و مالیات.

50 –    قابلیت محاسبه احکام حقوقی بر اساس نظام هماهنگ پرداخت.

51  –   قابلیت ثبت حکم حقوق پرسنل.

52 –    قابلیت تعریف مبالغ وام پرسنل و تعریف مبلغ ماهیانه اقساط و کسر آن به طور اتوماتیک و نمایش آن ها در فیش حقوق.

53 –    قابلیت تعریف کسر مبلغ بیمه تکمیلی یا صندوق قرض الحسنه به صورت اتوماتیک.

54 –    قابلیت ثبت کارکرد ماهیانه و سایر عوامل کارکرد.

55 –    قابلیت تعریف پرداخت ویژه ماهیانه.

56 –    قابلیت ثبت نحوه پرداخت مالیات حقوق و مشخصات ریز آن.

57 –    قابلیت محاسبه تفاوت حقوق (back pay) و تهیه فیش و لیست آن بر اساس کد پرسنلی، مرکز هزینه و سایر فیلترهای اعمال شده.

58 –    قابلیت ورود کارکرد گروهی.

59 –    قابلیت افزایش حقوق فردی و گروهی بر اساس مبلغ ثابت و درصد.

60 –    قابلیت بازخرید فردی و گروهی پرسنل.

61 –    قابلیت ورود اطلاعات اول دوره و مشاهده وضعیت و سوابق مزایای سالانه مانند بن، عیدی، مرخصی و سنوات.

62 –    قابلیت تنظیم فیش و لیست حقوق و تفاوت حقوق و نمایش آیتم های مورد نظر در آن ها.

63 –    قابلیت گزارش فیش و لیست حقوق بر اساس کد پرسنلی، مرکز، کارگاهو سایر فیلترهای اعمال شده.

64 –    قابلیت تهیه لیست و دیسکت بانکی جهت واریز حقوق.

65 –    قابلیت تعریف شابلون سند حسابداری و صدور اتوماتیک سند حسابداری حقوق و تفاوت حقوق به صورت مجزا.

66 –    قابلیت تفکیک صدور سند حسابداری حقوق و تفاوت حقوق بر اساس کد، مرکز هزینه، کارگاه، نوع قرارداد و سایر فیلترهای اعمال شده.

67 –    قابلیت قفل کردن اطلاعات ماه های قبل جهت جلوگیری از تغییر آنان و با امکان ادیت برای مدیر سیستم.

68 –    قابلیت ثبت مانده مرخصی اول دوره پرسنل و یا انتقال از دوره قبل.

69 –    قابلیت تهیه گزارشات متنوع حقوقی بر اساس نیاز کاربر.

70 –    قابلیت تهیه گزارشات متنوع پرسنلی بر اساس نیاز کاربر.

71 –    قابلت تهیه گزارشات متنوع وام ها بر اساس نیاز کاربر.

72 –    قابلیت تهیه گزارشات سالانه از حقوق و مزایا و یا کسورات.

73 –    قابلیت ارسال فرم ها و گزارشات به Excel.

74 –    قابلیت تبدیل گزارشات به صورت فایل HTML و ایمیل آن.

75 –    قابلیت فیلترینگ گزارشات جهت سهولت دسترسی.

76 –    قابلیت انتقال اطلاعات یک کد به کد پرسنلی دیگر.

77 –    قابلیت حذف اطلاعات یک کد پرسنلی در تاریخ مورد نظر.

78 –    قابلیت مشاهده فایل های dbf مانند دیسک بیمه.

79 –    قابلیت ذخیره گزارشات جهت مراجعه بعدی به آن ها د رگزارشات ذخیره شده در هر زمان .

برای دانلود فایل PDF متن بالا بر روی لینک زیر کلیک کنید

ویژگی های نرم افزار حقوق و دستمزد امین