اموال و جمعداری امین   

                                                                                                                                                               amval

1 – قابلیت معرفی و نگهداری اطلاعات چند شرکت مختلف به تعداد نامحدود و مجزا.

2 – قابلیت گروه بندی چند سطحی دارایی به صورت گروه و زیرگروه.

3 – قابلیت مشاهده گروه ها و زیرگروه ها در نمودار درختی.

4 – قابلیت تعریف محل اسقرار تحویل گیرندگان دارایی و مرکز هزینه و پروژه ها.

5 – قابلیت ثبت شماره پلاک دارایی.

6 – قابلیت ثبت قیمت و تاریخ خرید دارایی و شماره سند حسابداری آن.

7 – قابلیت تعیین روش محاسبه استهلاک به روش مستقیم و یا نزولی.

8 – قابلیت ثبت تاریخ بهره برداری از دارایی جهت محاسبه استهلاک.

9 – قابلیت ثبت استهلاک اول دوره کالاهای جدید.

10 – قابلیت ثبت تاریخ و شماره قبض رسید انبار.

11 – قابلیت ثبت تاریخ و شماره قبض حواله انبار.

12 – قابلیت ثبت تاریخ و مبلغ تعمیرات اساسی همراه با شماره مجوز و صادر کننده مجوز.

13 – قابلیت مشاهده استهلاک، قیمت تمام شده دارایی دفتری تا تاریخ تعمیرات اساسی.

14 – قابلیت ثبت تاریخ و مبلغ ارزیابی دارایی همراه با شماره مجوز و صادر کننده مجوز.

15 – قابلیت مشاهده استهلاک، قیمت تمام شده و ارزش دفتری تا تاریخ ارزیابی دارایی.

16 – قابلیت ثبت تاریخ و مبلغ فروش دارایی همراه با شماره مجوز و صادر کننده مجوز.

17 – قابلیت مشاهده استهلاک قیمت تمام شده و ارزش دفتری تا تاریخ فروش دارایی.

18 – قابلیت ثبت تاریخ و مبلغ برکناری دارایی همراه با شماره مجوز و صادر کننده مجوز.

19 – قابلیت مشاهده استهلاک، قیمت تمام شده و ارزش دفتری تا تاریخ اعلام برکناری کالا.

20 – قابلیت ثبت تاریخ و مبلغ انتقال دارایی بین مراکز یا پروژه ها همراه با شماره مجوز و صادر کننده مجوز.

21 – قابلیت مشاهده استهلاک و مبلغ آن تا تاریخ مورد نظر.

22 – قابلیت قفل کردن اطلاعات جهت امنیت بیشتر و جلوگیری از تغییر آن.

23 – قابلیت تعیین زمان و محدوده داراییهای مورد نظر جهت محاسبه استهلاک.

24 – قابلیت مشاهده تاریخچه دارایی در یک جدول.

25 –  قابلیت تهیه گزارش جامع استهلاک با امکان تعیین ستون های مورد نظر.

26 – قابلیت تهیه گزارش آنالیز استهلاک به صورت ماتریسی.

27 – قابلیت طراحی گزارشات دلخواه کاربر در گزارشات ویژه و پویا توسط گزارش ساز امین.

28 – قابلیت ذخیره گزارشات جهت مراجعه بعدی به آن ها د رگزارشات ذخیره شده در هر زمان.

29 – قابلیت تبدیل گزارشات به فایل HTML و ارسال آن با ایمیل.

30 – قابلیت تعیین فونت نمایش فرم ها و انتخاب فونت پرینت به صورت مجزا.

31 – قابلیت تهیه فایل پشتیبان از اطلاعات و یا فرم در مسیرهای مختلف.

32 – قابلیت تعریف گروه های کاربری و تعیین سطح دسترسی متنوع توسط مدیر سیستم.

برای دانلود فایل PDF متن بالا بر روی لینک زیر کلیک کنید

ویژگی های نرم افزار اموال و جمعداری امین