حضور و غیاب امین

Hozoor

1 –   قابلیت معرفی و نگهداری اطلاعات چند شرکت مختلف به تعداد نامحدود و مجزا.

2 –   قابلیت سازگاری با موسسات خصوصی و دولتی(قانون کار و قانون استخدام کشوری)

3 –   قابلیت تعریف حداکثر 99 موسسه مستقل از هم به ازای هر شرکت.

4 –   قابلیت تعریف تاریخ اثر جهت نگهداری اطلاعات قبل و یا اعمال اطلاعات در آینده.

5 –   قابلیت تعریف مرکز هزینه به صورت درختواره تا سقف 10 رقم.

6 –   قابلیت تعریف واحدهای سازمانی و ارتباط هر شخص با آن.

7 –   قابلیت تعریف روزهای کاری متنوع.

8 –   قابلیت تعریف ساعت شروع و پایان جهت روزهای عادی و تعطیل.

9 –   قابلیت تعریف زمان های شروع استراحت و مدت آن ها.

10 – قابلیت تعریف تاخیر و تعجیل مجاز برای روز کاری.

11 – قابلیت تعریف تاخیر و تعجیل مجاز برای هر نفر به صورت مجزا.

12 – قابلیت تعریف شروع و پایان شب کاری.

13 – قابلیت تعریف حداقل زمان حضور جهت محاسبه کارکرد و سقف کسر یک روز بابت روند کردن کارکرد روزانه.

14 – قابلیت تعریف جدولتعدیل اضافه کار و جدول تعدیل ساعت خروج.

15 – قابلیت تعریف حداقل زمان حضور اول وقت و آخر وقت جهت محاسبه اضافه کاری، اضافه کاری تعطیل و اضافه کاری جمعه.

16 – قابلیت تعریف سقف بی مجوز و سقف با مجوز اول و پایان وقت جهت محاسبه اضافه کاری، اضافه کاری تعطیل، اضافه کاری جمعه و تعطیل کاری و جمعه کاری.

17 – قابلیت تعریف درصد جمعه کاری و درصد تعطیل کاری برای تغییر روز جمعه یا تعطیل به روز دیگر.

18 – قابلیت تعریف انواع شیفت کاری.

19 – قابلیت تعریف دوره گردش شیفت و تقویم برای هر شیفت.

20 – قابلیت تعیین محاسبه یا عدم محاسبه اضافه کاری، جمعه کاری، تعطیل کاری، شب کاری و نوبت کاری برای هر شیفت.

21 – قابلیت مشاهده ساعت شروع و پایان و استراحت هر شیفت برای مدت یک ماه در یک صفحه همراه با امکان تغییر آن ها برای روزهای مختلف.

22 – قابلیت تعیین محدوده برای محاسبه کارکرد ماهانه.

23 – قابلیت تعیین تعداد روز مرخصی استعلاجی قابل پرداخت در ماه یا سال.

24 – قابلیت تعیین نحوه محاسبه جمعه و تعطیل متعلقه بر اساس نسبت کارکرد یا کامل.

25 – قابلیت روند کارکرد از اضافه کاری به صورت روزانه یا ماهانه.

26 – قابلیت روند کارکرد با ایجاد کسر کار به صورت روزانه یا ماهانه.

27 – قابلیت تبدیل ماموریت روزهای تعطیل به تعطیل کاری.

28 – قابلیت روند کردن نوبت کاری همراه با کارکرد ماهانه.

29 – قابلیت تعریف سقف مرخصی ساعتی.

30 – قابلیت تعریف تعداد تاخیر ماه همراه با سقف تاخیر روز یا ماه.

31 – قابلیت جمع بندی تمامی اضافه کاری های روز، شب، جمعه روز یا جمعه شب، تعطیل روز، تعطیل شب، جمعه کاری و تعطیل کاری تحت عنوان اضافه کاری

32 – قابلیت تعیین سقف اضافه کاری ماهیانه.

33 – قابلیت تعیین تبدیل و محاسبه مرخصی روزانه روزهای جمعه و تعطیل بین دو مرخصی همنوع یا غیر همنوع.

34 – قابلیت تعیین مقدار مرخصی قابل انتقال به سال بعد.

35 – قابلیت اتصال به ساعت های مختلف و تخلیه اطلاعات آنان با استفاده از کانال های مختلف ارتباطی به صورت مستقیم و یا استفاده از فایل های تهیه شده توسط ساعت ها.

36 – قابلیت الصاق عکس پرسنل و مشاهده آنان در تمام عملیات پرسنلی.

37 – قابلیت مشاهده پرونده الکترونیکی فرد.

38 – قابلیت تعریف مشخصات شناسنامه ای، کد ملی، شماره بیمه، بیمه تکمیلی، جنسیت و گروه خون و سایر مشخصات عمومی.

39 – قابلیت تعریف مشخصات فیزیکی هر شخص(سایز لباس، کلاه، کفش و …).

40 – قابلیت تعریف سایر مشخصات پرسنل مانند گواهینامه و وضعیت نظام وظیفه.

41 – قابلیت تعریف مشخصات تحصیلی پرسنل شامل مدرک، رشته تحصیلی و محل تحصیل.

42 – قابلیت تعریف مشخصات خانوادگی پرسنل به صورت تفصیلی.

43 – قابلیت تعریف اطلاعات شغلی پرسنل به صورت تفصیلی.

44 – قابلیت تعریف فیلترهای مختلف جهت تفکیک گزارش های کارکرد و ….

45 – قابلیت تعریف اطلاعات نامه های صادره جهت تشویق و یا تنبیه پرسنل.

46 – قابلیت تعریف سوابق کاری و تحصیلی هر پرسنل.

47 – قابلیت تعریف سوابق دوره های آموزشی هر پرسنل.

48 – قابلیت تعریف سوابق اول دوره پرسنل مانند سابقه بیمه و مالیات.

49 – قابلیت تعیین تعداد روز کارکرد و ساعت در ماه جهت کارگاه های پیمانکاری.

50 – امکان محاسبه احکام حقوقی بر اساس نظام هماهنگ پرداخت.

51 – قابلیت ثبت حکم حقوق پرسنل.

52 – قابلیت تعریف انواع مرخصی روزانه و یا ساعتی به صورت انفرادی و یا گروهی.

53 – قابلیت تعریف انواع ماموریت روزانه یا ساعتی به صورت انفرادی و یا گروهی.

54 – قابلیت تعریف مجوز اضافه کاری، جمعه کاری، تعطیل کاری به صورت انفرادی و یا گروهی.

55 – قابلیت اعمال افزایش حقوق انفرادی و یا گروهی بر اساس مبلغ ثابت یا درصد.

56 – قابلیت ورود اطلاعات اول دوره و مشاهده وضعیت و سوابق مزایای سالانه مانند بن، عیدی، مرخصی و سنوات.

57 – قابلیت مشاهده اطلاعات خوانده شده از ساعت ها بدون امکان تصحیح.

58 – قابلیت تغییر و تصحیح اطلاعات خوانده شده از ساعت ها و یا ثبت ساعت ورود/خروج جدید بصورت دستی همراه با نمایش ساعت های قبلی و نفر ایجاد و یا تصحیح کننده

آن ها.

59 – قابلیت مشاهده کارکرد روزانه و ماهانه بدون نیاز به صدور دستور محاسبه توسط کاربر در هر لحظه به ریزترین صورت ممکن.

60 – قابلیت ارسال اطلاعات حضورو غیاب و کارکرد به برنامه حقوق و دستمزد.

61 – قابلیت مشاهده جمع کارکرد ارسالی به برنامه حقوق و دستمزد.

62 – قابلیت تهیه گزارشات متنوع کارکرد بر اساس نیاز کاربر.

63 – قابلیت تهیه گزارشات متنوع پرسنلی بر اساس نیاز کاربر.

64 – قابلیت ارسال فرم ها و گزارشات به Excel.

65 – قابلیت تبدیل گزارشات به صورت فایل HTML و ایمیل آن.

66 – قابلیت فیلترینگ گزارشات جهت سهولت دسترسی.

67 – قابلیت انتقال اطلاعات یک کد به کد پرسنلی دیگر.

68 – قابلیت حذف اطلاعات یک کد پرسنلی در تاریخ مورد نظر.

69 – قابلیت ذخیره گزارشات جهت مراجعه بعدی به آن ها د رگزارشات ذخیره شده در هر زمان .

برای دانلود فایل PDF متن بالا بر روی لینک زیر کلیک کنید

ویژگی های نرم افزار حضور و غیاب امین